AMERİKA’NIN ZENGİNLİĞİ

ABD’de her on yılda bir ortalama zenginlik ve gelir dağılımı, gibi konularda araştırma yapılır. 2010 yılı verilerine dayanarak, Kimberly Amadeo’nun 30 Ekim 2017 tarihli The Balance website’da çıkan yazısına göre, bu verileri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

 

350 milyon nufusu olan ABD’de ortalama insan başına düşen servet $68,828 ‘dır. Net servet var olan toplam varlıklardan her türlü borç düşüldükten sonra bulunmaktadır. Bu borçlar arasında ev borcu, kredi kartı borcu, devlete ödenmesi gereken vergi borçları olabilir. Varlıklar arasında da varsa ev , otomobil, mücevher ve sanat eserinin o günkü piyasa satış değeri hesaba katılmakta, bankada ya da elde bulunan tasarruflar ve varsa hisse senedi değerleri eklenmektedir.

Gençlerde ortalama kişi başına varlık düşük, yaşlılarda, emeklilerde daha yüksek, eğitimsiz olanlarda az eğitimli olanlarda ise daha fazladır.

35 yaştan az olanlar ortalama net varlık     $6.675

35-44                                                               $35.000

45-54                                                              $84.542

55-64                                                              $143.964

65-69                                                               $194.226

70-74                                                               $181.078

75+                                                                 $155.714

Ortaokul diploması olmayanlar                         $   9.800

Orta/lise diplomalı olanlar                                 $ 43.945

Kolej diplomalılar                                   $ 147.148

Masterdereceli profesyoneller                       $ 250.000

 

ABD’de son 2008 mali krizinden sonra Congress yıllık geliri $450.000’dan az olanları orta sınıf kabul etmişti. Trump yönetimi ise yıllık geliri $75.000 - $ 100.000 olanları orta sınıf olarak tanımlamaktadır. ABD’de median, yukarıdan aşağıya sıralamanın tam ortasındaki değer, gelir yılda $ 59.000’dır.

Yaşlandıkça, emekli oldukça kişilerin yıllık gelirleri azalmakta fakat varlıkları artmaktadır. Toplam nüfus yüzde 20’lik beş bölüme ayrıldığında kişi başına varlık şöyle bir dağılım göstermektedir.

  1. 20 net varlık kişi başına ortalama   $6.029 en alt sosyal kesim
  2. 20                                                     $7.263
  3. 20                                                   $68.828
  4. 20                                                $205.985
  5. 20                                               $630.754 en üst sosyal kesim

       Birinci gurupta 2000 yılı değerlerine göre % 566, 4.gurupta % 10 ve 5.gurupta %11 bir artış ve 2.gurupta % 49 , 3.gurupta % 7 gibi bir azalış gerçekleşmiştir. .Orta sınıfın alt tabakalarının varlıklarında düşüş , orta sınıfın üst tabakasında ve zengin sınıfta ise varlık artışı olmuştur. Çok fakir sınıfta da kişisel varlık açısından, son on yılda, bir iyileşme gerçekleşmiştir.

 

Federal Reserve’in Tüketici Finans araştırmalarına göre ABD’de nüfusun en üstteki % 1’i bugün ulusal servetin % 38.6 sına sahiptir. Bu oran 2013’de % 36.3 idi. Bu gelir eşitsizliğinde de kendini göstermektedir. 2000 yılında nüfusun % 5.9‘nun hane başı geliri $ 200.000 + iken , 2016’da   % 7’si bu gelire sahiptir.

2016 yılında Pheonix Wealth and Affluent Monitor da benzer sonuçlara ulaşmıştır: ABD ‘de Nüfusun

% 0.9   hane başına $5 milyon + servete sahiptir ve bu ülke servetinin % 24’ünü teşkil etmektedir.

% 5.0   hane halkı $1-$4.9 milyon servet sahibidir ve bu ülke servetinin % 35’dir

%25.0   hane halkı $100.000- $ 1 milyon servete sahiptir ülke servetinin % 32’dir

%70.0   hane halkı $100.000 ‘dan az servet sahibidir ve ülke servetinin% 9’una eşittir

Görüldüğü gibi ABD’de nüfusun % 5.9 ‘u ülke servetinin %59’una sahiptir. Nüfusun % 95’nin ülke serveti içindeki payı ise % 41’dir. ABD’deki bu geniş gelir ve servet eşitsizliği en büyük sosyal sorundur.

Sorun yalnız yüksek miktarda servetin nüfusun az bir oranında yoğunlaşması ya da yüksek gelir düzeyinde olanların nüfusun düşük bir kısmını teşkil etmesi değildir. Thrump yönetimi ile Racial Capitalism’in - Irkçı kapitalizmin - etkin hale gelmesidir. Bunun anlamı neo-liberalist düzenin beyazlar lehine, siyahlar, latin kökenliler ve göçmenler aleyhine daha da etkin olacağıdır. Ve bu uçurumun daralmayacağı fakat daha da genişleyeceğidir. Öteden beri ABD ekonomisi WASP – White Anglo Saxon Protestan- Beyaz Anglo Sakson Protestan – Amerikalı lehine çalışmaktadır. Bu eğilim bu yeni dönemde daha da hızlanacaktır. Buna bir başka deyimle “Mezhep Kapitalizmi” de denebilir. Ülkemizde de belli bir mezhep lehine ülke ekonomisinin yönlendirildiği gözlemlenmektedir.