Fehim ÜÇIŞIK

PARTİLERE YARDIM YAPILMAMASI ÖNERİSİ

1982 Anayasasına göre, Devlet, siyasi partilere yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar (m.68/IX). Siyasi Partiler Kanununa göre, son milletvekilleri genel seçimlerine katılan ve genel barajı aşmış olan partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki bütçe gelirleri B cetveli toplamının beşbinde ikisi oranında ödenek konur.

Fehim ÜÇIŞIK

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ -II

İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderleri için geri ödemesiz olarak verilen işletme giderleri desteğinin üst limiti 30.000 lira olup, destekleme oranı, 1. ve 2. Bölgelerde % 60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70’dir. Personel net ücretleri ve işyeri kirası işletme gideri sayılır (m.11/I, c).

Fehim ÜÇIŞIK

SERMAYENİN FAİZİ EMEĞİN BEDELİ

1982 Anayasasına göre, kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak Devletin temel amaç ve görevlerindendir (m.5). Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi (m.48/II), çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri (m.55/II) ve hayat seviyesinin yükselmesi için gerekli tedbirleri alır (m.49/II). Devlet, para, kredi, sermaye ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır (m.167/I).

Fehim ÜÇIŞIK

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ -I

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olan Girişimcilik Destek Programı adlı düzenleme, amacını, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak şeklinde belirlemektedir (m.1). Bu düzenlemeye göre, girişimci, bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişidir (m.4/d). Girişimcilik destek programı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İŞGEM Desteği ve İş Planı Ödülü olmak üzere dört alt bileşenden oluşur (m.5). Uygulamalı girişimcilik eğitimi, KOSGEB tarafından düzenlenen veya yürütülen yahut onaylanan eğitimler ile ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen ve KOSGEB tarafından onaylanan girişimcilik dersleridir (m.6/I).

Fehim ÜÇIŞIK

ESKİ CUMHURBAŞKANLARININ NUMARAYLA ANILMASI

Ülkemizde önceki dönemlerde görev yapmış başbakanlardan bahsedilirken eski başbakan veya eski başbakanlardan falanca denilmekte, eski cumhurbaşkanları ise çok kişi ve kuruluş tarafından dokuzuncu cumhurbaşkanı, onuncu cumhurbaşkanı şeklinde sıra numarasıyla anılmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

YILLARDIR BEKLENEN SEÇİM VAADLERİ

 Vatandaşların hemen tamamı, gayet tabii olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği üzere, yiyecek, giyim, barınma ve tıbbi bakım zorunlu gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamak, olabildiğince iyi şartlarda yaşamak, çocuklarına iyi eğitim aldırabilmek, kirada iseler konut sahibi olabilmek istemekte, siyasi partiler de uzun yıllardır bu beklentiler doğrultusunda vaadlerde bulunmaktadırlar.

Fehim ÜÇIŞIK

UEFA’NIN VERDİĞİ CEZALARIN KARŞILANMAYAN ZARARLARI

Ülkemizdeki futbol kulüplerimizin bazılarına UEFA, çeşitli nedenlerle, transfer sınırlaması, Avrupa Kupalarından men cezası, mali cezalar ve puan silme cezası vermiştir. Bu cezalardan bir kısmında mali yapı, bir kısmında futbolcuların alacaklarının süresinde ödenmemesi, bazılarında şike veya şike benzeri davranışlar, bir tanesinde de şike olaylarının yanısıra UEFA’ya verilen formun bilerek gerçek dışı doldurulması gerekçe gösterilmiştir.

Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİN ZARARLARI-II

 Milletvekilleri seçimlerinden önce çeşitli siyasi partiler asgari ücret konusunda, ailenin ihtiyaçlarının dışlanması ve köyde kentte ve büşükşehirde ayni ücretin uygulanmasını değil, bizce isabetsiz olarak yalnızca ülke genelindeki tek miktarını esas alarak vaadlerde bulunmaktadırlar.

Fehim ÜÇIŞIK

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ -III

Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile strateji dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda, bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak, programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere, KOSGEB tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir (m.23/XIII).
Bu destek programı kapsamında erken ödeme yapılabilir (m.23/XIV).

Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİN ZARARLARI-I

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (m.23/III) ve Avrupa Sosyal Şartı (m.4/I, ı), asgari ücreti, çalışan herkesin, ailesiyle birlikte, insanca yaşayabileceği bir ücret olarak tanımlamış, 1982 Anayasası bu tanımı aktarmamış, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun da gözönünde bulundurulmasını öngörmekle yetinmiştir (m.55).